ضوابط و شرايط پيشنهادات و نظارات : 1-كليه كاركنان مي توانند پيشنهادهاي خودرا با توجه به ضوابط مذكور درآيين نامه ، بصورت فردي و ياگروهي ارائه كنند. تبصره : سايرافرادي كه بنحوي با اداره كل در ارتباط می باشند ( نظير ارباب رجوع ‌، خانواده كاركنان ، بازنشستگان ، مراكزعلمي و…) نيز مي توانند پيشنهادهاي خود را در چهارچوب اين آيين نامه به دبیر خانه کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها ارائــه نمایند. 2-پيشنهادها مي تواند درمورد بهبود كارشخص يا گروه پيشنهاددهنده و يا مربوط به واحدها و قسمتهاي ديگر باشد . 3-چنانچه پيشنهاد در رابطه مستقيم با كار اداره كل يا بصورت غيرمستقيم ونامحسوس روي نتايج كاري اثــرداشته باشد ، قابـل بررسي خواهد بود . 4-چنانچه پيشنهادي تكميل كننده پيشنهادهاي ارائه شده قبلي باشد، پيشنهاد مذكور بعنوان پيشنهاد جديد پذيرفته شده و مـورد بررسي قرارخواهدگرفت . 5-درصورتي كه اجراي پيشنهادي فوريت داشته باشد و فرصت كافي براي طي زمان ثبت و بررسي پيشنهاد در كميته نباشد، پيشنهاددهنده مي تواند با هماهنگي مدير مربوطه ، پس از ثبت در دبیر خانه و تائید کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها ، پيشنهاد را اجرانموده تا مراحل ارزیابی وبررسی پیشنهاد انجام پذیرد و در صورت پذیرش پیشنهاد وتائید در کمیسیون ذيربط ، امتیازات مربوطه قابل اعطا خواهد بود . 6-پيشنهادها بايد در فرمهاي مخصوص و از طريقي كه درآئين نامه پيش بيني شده است ، ارائه گردد . 7-در موارد زیر پیشنهادهای ارائه شده در دبیر خانه کمیته قابل پذیرش نمی باشد: الف- پيشنهادهاي تكراري كه مشابه آنها قبلاً ارائه شده باشد. ب - پيشنهادهايي كه در زمان دریافت در دستوركار اداره كل قرارگرفته است . ج - پيشنهادهايي كه دقيقاً وظيفه فردپیشنهاددهنده و یا سایر کارکنان محسوب می گردد . د - پيشنهادهايي كه تنها به ذکر وتوضیح مشکلی پرداخته و راهکاری همراه ندارد. ه - پيشنهادهايي كه مربوط به خارج از حوزه اداره كل باشد.
مایل به همکاری در اجرای پیشنهاد خود هستم.

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir