منشور اخلاقی و اداری کارمندان

 

اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي

اين منشور به منظور اشاعه اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزشهاي انساني و سازماني در نظام اداري كشور و نمادينه كردن ابعاد آن در انديشه وعمل كارمندان  دولت تدوين گرديده است . با اطلاع از اينكه كارمندان دولت  به عنوان بندگان  خدا و  خدمتگزاران  مردم  بايد  تمامي  تلاش  و  همت  خود  را  براي  انجام هرچه بهتر  وظايف  شرعي  و  قانوني  و مسئوليتهاي اداري بر مبناي باورها و ارزشها(( منشور اخلاقي و اداري كارمندان )) اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي اين منشور به منظور اشاعه اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزشهاي انساني و سازماني در نظام اداري كشور و نمادينه كردن ابعاد آن در انديشه وعمل كارمندان دولت تدوين گرديده است . با اطلاع از اينكه كارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم بايد تمامي تلاش و همت خود را براي انجام هرچه بهتر وظايف شرعي و قانوني و مسئوليتهاي اداري بر مبناي باورها و ارزشهاي اسلامي و افزايش سطح رضايتمندي مردم به كار گيرند ، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير مي دانم :

الف : - اصول حاكم بر منشور

1-     اصل برابري : همه شهروندان دربرابرقانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت . كارمندان بايد در محدوده وظايف شغلي خود ، امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچ گونه تبعيض رفتار نمايند .

2-     اصل حاكميت قانون در مناسبات اداري : همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كارمندان بايد بر اساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد .

3-     اصل شهروند مداري (مردم مداري ) : هدف غايي از تشكيل سازمانهاي دولتي و استخدام كارمندان ، ارايه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است . كارمندان بايد در گفتار ، كردار و نگرشهاي خود عنوان ((خدمتگزار مردم )) را متجلي سازند . كارمندان متعهد هستند كه در تصميم گيريها ، انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر گيرند و امكان دسترسي راحت تر عام تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند .

4-     اصل احترام و اعتماد : كارمندان در تعاملات و رفتارهاي خود با ساير افرا د از قبيل ما فوق ها ، زير دستان ، همكاران و مراجعان بايد احترام آنان را حفظ نمايند ، به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند .

5-      اصل شفافيت: كارمندان بايد تمامي اطلاعات مربوط به امور و فرايندهاي جاري دستگاههاي اجرايي (به غير از اموري كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده قرار دارد ) را به طور شفاف در چهار چوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند . اين اطلاعات ضمن مشخص كردن فرآيندهاي سازماني ، مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم مي آورد .

6-     اصل پاسخگويي : سازمانهاي دولتي براي مردم ايجاد مي شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند . كارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذيصلاح پاسخگو هستند .

7-     اصل عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي : كارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع شخص يا گروه خاصي استفاده نمايند . اختيارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و در جهت مصالح عمومي به كار گرفته شوند .

8-     اصل تعهد و وفاداري به سازمان : كارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف ، مأموريتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و ماموريتهاي سازمان تلاش نمايند .

9-     اصل به كار گيري مهارت و تخصص : كارمندان بايد تلاش نمايند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فرا گرفته و تمام توان فني ، تخصصي و حرفه اي خويش را براي انجام بهينه فعاليتهاي شغلي و سازماني به كار گيرند .
ب- مفاد منشور

10-  انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني

11-  به رعايت نظم و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماييم .

12-  در انجام وظايف و مسئوليتها پشتكار وجديت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهيم .

13-  سعي نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليتهاي سازماني به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و ابتكار خود در انجام فعاليتهاي اداري و سازماني به كار گيريم

14-  به ايده ها و افكار جديد ارزش قائل شده و براي اجرايي كردن آنها به شكل منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام اداري تلاش كنيم .

15-  براي افزايش بهره وري نظام اداري از طريق افزايش بهروري حيطه فعاليت خود تلاش كنيم .

16-  از امكانات تجهيزات و سرمايه هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بكوشيم

17-  در انجام فعاليتها و تعاملات ، روابط خويشاوندي ، قومي ، جنسي ، نژادي ، مذهبي و غيره تاثيري در تصميمات و اقداماتمان نداشته باشد .

18-  روحيه انتقاد پذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي اصلاح و بهبود خود و فعاليتهايمان بدانيم .

19-  هميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مد نظر قرار داده و برآنچه كه خداوند امر يا از آن نهي مي كند ، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم .

20-  رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران

21-  مردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري هستند ، تلاش نماييم با ايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت بهتر ، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم .

22-  در محدوده وظايف شغلي ، اطلاعات و راهنمايي هاي لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و زمينه خدمات ، شفاف سازي صورت دهيم .

23-  به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چهار چوب قوانين ، مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهيم .

24-  خواسته هاي قانوني ارباب رجوع را در چارچوب وظايف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي به وي ارايه دهيم .

25-  به ارباب رجوع احترا م گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشيم .

26-  به نظرات و پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگاه كرده و باديد منطقي به آنها توجه كنيم .

27-  به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم .

28-  سعي كنيم تا فرهنگ تكريم ارباب رجوع ، پاسخگويي و گره گشايي از مشكلات مردم و مراجعان به يك ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود .

29-  روحيه كار جمعي را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليتهاي گروهي مشاركت جو و مشاركت پذير باشيم .

30-  روحيه قدر داني از ديگران را درخود تقويت كرده و سعي نماييم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه دهيم .

31-  دانش ، تجربه و توانمنديهاي خود را به سعه صدر در اختيار همكاران قرار داده و در ارتقاء توانمنديهاي آنان كوشا باشيم.

32-  تا حد ممكن در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نماييم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيز نماييم.ي اسلامي و افزايش سطح رضايتمندي مردم به كار گيرند ، خود را ملزم به رعايت اصول  و مفاد زير مي دانم:

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir