اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي معاونت توسعه مديريت و پشتيباني واحد مديريت عملكرد ، بازرسي و پاسخگويي به شكايات فرم نظرسنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم )
 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir