مهراصالت یونسکو

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in منوی صنایع دستی

این مهرگواهینامه ای است که ازطرف دفاتر منطقه ای یونسکو به موضوعات صنایع دستی اصیل وباکیفیت هنرمندان و صنعتگران اعطاء می شود هدف از ارائه ی این مهر حفظ ،احیا،وتداوم فعالیت حرفه ها و ارزشهای بومی وسنتی تعریف شده است.آثار کسانی که موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو می شوند با اسم و امضای هنرمند درجهان شناخته می شود.

شرایط دریافت مهراصالت یونسکو

آثاری که در داوری یونسکو موفق به در یافت مهر اصالت می شوند که مزایای اصالت ( نشان دهنده ی هویت فرهنگی و ملی  هنرهای سنتی کشور)،خلاقیت (طرح ،روش تولید ومواداولیه )،قابلیت بازیافت (ازموادائلیه طبیعی تهیه شده باشد)، قابلیت عرضه در بازار بین المللی ، قیمت مناسب، رعایت حقوق انسانی ، عدالت محوری و استاندارد مکان تولید ، برتری و مزیت براساس معیارهای تکنیکی و مواد به کاررفته ،قابلیت تولید به مقدار زیاد ،کیفیت ،کاربرد در زندگی ونوآوری محصول را داشته باشد.

مقررات و وواجدین شرایط

این نشان هردوسال یک بار اعطا می شود .

محصولاتی که ماهیت هنری محض دارند قابل قبول نخواهندبود

شرکت برای تولیدکنندگان افرادی صنایع دستی ،گروه های اجتماعی ،شرکتها و طراحان و دیگر سازمانهای فعال در صنایع دستی آزاد است

گواهی این نشان تنها برای یک محصول با یک خط تولید معتبر بوده و نمی توان ازاعتبار این نشان با نام محصول در معرفیسایر محصولات استفاده کرد که دارای نشان نیستند و توسط همان سازنده تولید شده اند

این گواهینامه دارای اعتبار 4ساله است

محصولات دریافت کننده نشان (نمونه ی اولیه ارسالی )جهت اهداف آموزشی وتبلیغاتی توسط یونسکو و یا همکارنش نگهداری خواهندشد و قابل فروش نیستند.

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir