ارائه خدمات به صورت الکترونیکی

معاونت برنامه ریزی سرمایه گذاری

نام خدمت

مشاهده فرآیند

فرم ها

مدارك مورد نياز

نام دستگاههاي اجرايي مرتبط با خدمت ارايه شده

تشکیل پرونده جهت ايجاد تاسيسات گردشگري (مجتمع گردشگري-هتل-هتل آپارتمان-سفره خانه-رستورانهای بین راهی)

_

_

سند مالكيت * كروك محل اجراي طرح * كپي شناسنه و كارت ملي متقاضي * طرح توجيهي فني و مالي پروژه* ارئه پرينت گردش مالي شش ماهه

بخشداري * شهرداري * اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري * اداره برق * اداره راه و ترابري * اداهر گاز * اداره مخابرات * اداره محيط زيست *اداره آب منطقه اي * اداره آب و فاضلاب * مديريت امور اراضي * سايرادارات مرتبط

تشكيل پرونده جهت متقاضيان تسهيلات گردشگري (ملي-استاني)

_

_

صند مالكيت * كروك محل اجراي طرح * كپي شناسنه و كارت ملي متقاضي * طرح توجيهي فني و مالي پروژه* ارئه پرينت گردش مالي شش ماهه

بخشداري * شهرداري * اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري * اداره برق * اداره راه و ترابري * اداهر گاز * اداره مخابرات * اداره محيط زيست *اداره آب منطقه اي * اداره آب و فاضلاب * مديريت امور اراضي * سايرادارات مرتبط

تشكيل پرونده جهت متقاضيان ايجاد منطقه نمونه گردشگري

_

_

سند مالكيت * كروك محل اجراي طرح * كپي شناسنه و كارت ملي متقاضي * طرح توجيهي فني و مالي پروژه* ارئه پرينت گردش مالي شش ماهه

بخشداري * شهرداري * اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري * اداره برق * اداره راه و ترابري * اداهر گاز * اداره مخابرات * اداره محيط زيست *اداره آب منطقه اي * اداره آب و فاضلاب * مديريت امور اراضي * سايرادارات مرتبط

معاونت گردشگری

نام خدمت

مشاهده فرآیند

فرم ها

مدارك مورد نياز

نام دستگاههاي اجرايي مرتبط با خدمت ارايه شده

صدور پروانه بهره برداری (مجوز بند ب) دفاتر خدمات مسافرتي

_

_

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت يا اجاره نامه واحد استيجاري * سوابق كاري متقاضي * سوابقه بيمه اي مرتبط * رونوشتاخرين مدرك تحصيلي

_

تمديد پروانه بهره برداري (مجوز بند ب) دفاتر خدمات مسافرتي

_

_

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت يا اجاره نامه واحد استيجاري * سوابق كاري متقاضي * سوابقه بيمه اي مرتبط * رونوشتاخرين مدرك تحصيلي

 

 

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir